Biosense Laboratories AS
biosense environsafe - miljø overvåkning

Miljø og vannkvalitet

Vann er verdens viktigste ressurs og hele vannets kretsløp beskyttes av en rekke lover og miljøforskrifter. Testene Biosense tilbyr tillater nøyaktig testing på stedet og gir hurtig svar, ofte til en lavere kostnad enn tradisjonelle metoder.

Vi tilbyr testsett for følgende bruksområder for vannkvalitet/miljøtesting:For oversikt over alle våre produkter: Klikk her (Engelsk side)

bisfenol A

Bisfenol A (BPA) ELISA kit

 

Bisfenol A (BPA) er et kjemisk stoff som er mye brukt i produksjon av polykarbonatplast (PC).

Polykarbonat er en type hard plast som er rigid, gjennomsiktig og motstandsdyktig og er derfor godt egnet til bruk i beholdere for mat, vann og annen drikke. I tillegg brukes polykarbonatplast i en del leker, tåtesmokker, emballasje til kosmetiske produkter og enkelte papirprodukter, som f.eks kassakvitteringer.

 

Bisfenol A er ett hormonhermende stoff, og har vært mistenkt for å ha helseskadelige effekter på blant annet nervesystemet, reproduksjon (fruktbarhet og svangerskap) og adferd. I tillegg er det mulig at stoffet har effekter på overvekt og regulering av blodsukkeret.

 

I den seneste risikovurdering  fra EFSA (2023) har eksperter gjennomgått de skadelige effektene av eksponering for BPA og anbefalt en lavere dose BPA (Tolerabelt Daglig Inntak, TDI) enn tidligere anbefalt.

(Les rapporten fra EFSA her (ekstern link))


Biosense tilbyr et  ELISA kit for kvantifisering av BPA i miljø- og i serum prøver


Klikk her for produktinformasjon (Engelsk hjemmeside).

Cyanotoksiner


Cyanotoksiner er giftstoffer produsert av cyanobakterier (blågrønnalger). Toksinet kan finnes i fersk- og brakkvann over hele landet, men er noe mer vanlig forekommende i Sør-Norge. Microcystin er det vanligste giftstoffet blant cyanotoksinene, og kan forårsake alvorlige forgiftninger av dyr og mennesker.

Biosense Laboratories tilbyr microcystin-tester for badevann, råvannskilder og behandlet drikkevann. Vi kan tilby både hurtigtester og kvantitative ELISA-tester. Vi tilbyr også tester for algegiftene Cylindrospermopsin, Anatoksin og Saxitoksin i tillegg til algetoksinstandarder og QC-materiale.


Klikk her for produktinformasjon (Engelsk hjemmeside).

microcystin i drikkevann
Phytophthora hurtig test

Phytophthora LFD


Phytophthora ramorum er en pseudosopp som forårsaker greinvisning og alvorlig skade på trær og busker. I 2002 ble sykdommen for første gang påvist i Norge på rododendron. Siden er sykdommen påvist i store deler av landet i et vidt spekter av busker og trær.

Biosense tilbyr en Phytophthora hurtigtest egnet til rask påvisning av Phytophthora "on site" på planteskoler, i parker, ved import etc. Positive prøver sendes til et laboratorium for identifikasjon av Phytophthora spp.

Klikk her for produktinformasjon (Engelsk hjemmeside). 

Biomarkører i fisk

Utslipp av miljøgifter til det akvatiske miljø utgjør en betydelig trussel for økosystemer og mennesker og kan blant annet føre til redusert reproduksjonsevne.

Biologiske forandringer- Biomarkører- kan være med å avdekke de biologiske effektene av ulike miljøgifter. Slik kan de fungere som indikatorer for grupper av miljøgifter som har spesielle egenskaper, som for eksempel hormonhermere (Endocrine Disrupting Chemicals, EDC). Bekymringer for de negative virkningene har ført til at EDCs er ført opp som Substance og Very High Concern (SVHC) under REACH.

 

Vitellogenin og Zona Radiata Proteiner er eksempel på biomarkører som kan påvise effekten av EDCs som påvirker det østogene hormonsystem. Biosense tilbyr antistoffer mot vitellogenin og Zrp i fisk. Disse antistoffene anvendes som en del av miljøovervåkning for EDC.

 

Induksjon av CYP1A er en biomarkør som påvirkes av PAH og endel andre ikke vannløselige miljøgifter. Måling av CYP1A brukes blant annet i miljøovervåkningsprogram på kontinentalsokkelen i Norge (Offshore Water Column Monitoring). Biosense tilbyr antistoffer mot CYP1A i fisk.

 

En annen early-warning biomarkør som blir brukt i miljøovervåkning er Metallothionein, som induseres som følge av eksponering til ulike metall som f.eks Zn, Cu og Cd. Biosense tilbyr antistoff mot Metallothionein.


Klikk her for oversikt over de antistoffer vi tilbyr (Engelsk side)

Sprøytemidler


Sprøytemidler, pesticider / plantevernsmidler, og deres nedbrydningsprodukter kan påvises i miljøet.  Dette gjelder også pesticider som ikke har vært anvendt i Norge i mange år.


Biosense tilbyr en rekke tester for å måle pesticid nivåene i miljøprøver 


Klikk her for yderlig informasjon (Engelsk side)

Hormoner

En del østrogener og legemiddelrester, som f.eks hormoner fra p-piller, havner i kloakk og avløpsvann. Avløpsrenseanlegg har begrenset effektivitet i fjerning av stoffer med østrogen aktivitet, og legemiddelrestene blir derfor ett miljøproblem når det havner i naturen. Stoffer med østrogen aktivitet kan blant annet skade forplantningevnen til dyr og mennesker. Det er derfor viktig å overvåke nivåene av disse i miljøet.

 

Biosense tilbyr en rekke kvantitative ELISA kit som kan påvise lave konsentrasjoner av østrogener i prøver fra avløpsvann, sediment og serum


Klikk her for yderlig informasjon (Engelsk side)